Raport nr 73/2016
10:10 29.09.2016

Opinia Zarządu Spółki dotycząca wniosku akcjonariusza Spółki w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Zarząd Spółki, uchwałą podjętą w dniu 29.09.2016 r., przyjął opinię prezentującą ocenę dotyczącą złożonego w dniu 09.09.2016 r. przez akcjonariusza Spółki – spółkę BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Wnioskodawca”), wniosku w sprawie wyboru na koszt Spółki rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania i wyjaśnienia określonych w tym wniosku zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, który Wnioskodawca sformułował w ramach zgłoszonego Spółce – z powołaniem się na art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych – żądania uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29.09.2016 r. na godz. 11.00 w Warszawie ul. Domaniewskiej 39A, wejście A, budynek Horizon, V Piętro, 02-672 Warszawa. (o tym wniosku Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 68/2016).
Tekst powyższej opinii Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.