Raport nr 88/2016
16:17 3.11.2016

Informacja o złożeniu przez akcjonariusza Spółki wniosku do sądu rejestrowego o wyznaczenie dla Spółki rewidenta do spraw szczególnych

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o złożeniu w dniu 20.10.2016 r., przez akcjonariusza Spółki – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz„), wniosku do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy KRS) o wyznaczenie spółki Cybercom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako rewidenta do spraw szczególnych, którego powołanie ma nastąpić w celu (cyt.) „zbadania i wyjaśnienia okoliczności związanych z incydentem bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego grupy kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., gdzie jednostką dominującą jest Kredyt Inkaso S.A., zidentyfikowanym przez osobę pełniącą w Spółce w dacie zdarzenia funkcję ABI, a dokładnie: a) ustalenie logów przypisanych do urządzeń, za pomocą których wykonano kopie danych oraz danych osób użytkujących te urządzenia; b) ustalenie zakresu oraz rodzaju danych, które zostały skopiowane na zewnętrzne nośniki z logów, o których mowa w lit. a) powyżej; c) ustalenie zgodności działań związanych z kopiowaniem danych na zewnętrzne nośniki z obowiązującymi w Spółce na dzień zdarzenia procedurami wewnętrznymi z zakresu bezpieczeństwa danych; d) ustalenie, czy audyt bezpieczeństwa informatycznego przeprowadzany przez CPU s.c. A. Urbanowicz, M. Jastrzębski, P. Ligaj z siedzibą w Lublinie na zlecenie Spółki, obejmował ustalenie okoliczności, o których mowa w lit. a) – c) powyżej.” („Badanie„).

Ww. wniosek został złożony w trybie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) [„Ustawa o Ofercie„], w związku z faktem niepodjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wznowione w dniu 3.10.2016 r., po przerwie trwającej od 29.09.2016 r. („ZWZ„), uchwały w sprawie powołania wyżej wzmiankowanego podmiotu do przeprowadzenia Badania, o co Akcjonariusz uprzednio wnioskował w ramach żądania uzupełnienia porządku obrad ZWZ (kwestie te były przedmiotem raportów bieżących Spółki nr 68/2016, 70/2016, 74/2016 i 78/2006).

W ocenie Spółki, ww. wniosek Akcjonariusza jest bezprzedmiotowy, z uwagi na fakt, że – jak to zostało wyjaśnione w stanowisku Zarządu Spółki przedstawionym w ramach odpowiedzi na pytania Akcjonariusza dotyczące kwestii wchodzących w zakres Badania, zadane podczas obrad ZWZ w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych (o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 80/2016) – Zarząd Spółki nie zidentyfikował żadnego incydentu bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego o wyżej wymienionym charakterze.