Raport nr 20/2015
28.07.2015

Informacja o spadku poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28 lipca 2015 r. otrzymał od akcjonariusza informację o zmianie wysokości udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A. o poniższej treści:

„Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą miedzy Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA a PPIM oraz działając zgodnie z Art. 69 ust. 1 pkt 2 i Art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.), zawiadamia w imieniu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 4,96% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki: Kredyt Inkaso SA w zakresie akcji wchodzących w skład portfela funduszu zarządzanego w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu.

Dotyczy PIONEER FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Rodzaj zdarzenia: sprzedaż akcji
Data zdarzenia: 22.07.2015
Firma spółki: Kredyt Inkaso S.A.
Siedziba i adres spółki: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, faks 22 212 57 57

STAN POSIADANIA PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU

Liczba posiadanych akcji: 647 267
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 5,003%
Liczba głosów z posiadanych akcji: 647 267
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ: 5,003%

STAN POSIADANIA PO ZMIANIE UDZIAŁU

Liczba posiadanych akcji: 641 096
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 4,96%
Liczba głosów z posiadanych akcji: 641 096