Raport nr 27/2015
28.08.2015

Zawiadomienie o nabyciu akcji Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie z dnia 28 sierpnia 2015 r. o nabyciu akcji Kredyt Inkaso S.A. przez AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o poniżej treści:

„ZAWIADOMIENIE
przesyłane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1382) („Ustawa”), AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie (00-057), Pl. Dąbrowskiego 1, zarządzające AGIO RB Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Fundusz”) zawiadamia, że w wyniku nabycia w dniu 26 sierpnia 2014r. przez Fundusz w ramach wpłat na certyfikaty inwestycyjne serii 005 akcji Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przekroczył 28% ogólnej liczby głosów. Jednocześnie dotychczas posiadany udział zwiększył się o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów.
Przed ww. zdarzeniem fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 3 039 989,00 akcji Spółki, stanowiących 23,5 % kapitału zakładowego Spółki, dających 3 039 989,00 głosy, co stanowiło 23,50 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo, w tym Fundusz, posiadają łącznie 3 697 275,00 akcji Spółki, stanowiących 28,58 % kapitału zakładowego Spółki i daje 3 697 275,00 głosów oraz 28,58 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Towarzystwo jako podmiot zarządzający funduszami inwestycyjnymi, nie wyklucza zwiększenia jak i zmniejszenia stanu zaangażowania w Spółkę, w ramach Funduszu, jak i innych zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych.”