Raport nr 22/2021
21:16 9.06.2021

Informacja o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa) („Emitent”) działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) oraz art. 51 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 ze zm.) („Ustawa o Obligacjach”) oraz zgodnie z postanowieniami warunków emisji obligacji serii F1 wyemitowanych przez Emitenta, niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii F1 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 26 kwietnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej w dniu emisji 210.000.000 zł („Obligacje”).

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji odbędzie się w dniu 2 lipca 2021 r. o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Emitenta, pod adresem: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39, piętro VI.

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji będzie podjęcie przez obligatariuszy decyzji o zmianie postanowień warunków emisji Obligacji, tj., między innymi o:
(a) zmiany treści Przypadku Naruszenia dotyczącego Wskaźnika Finansowego 2; oraz
(b) uzupełnienia Warunków Emisji, m.in., o dodatkowe definicje terminów: „Nowy Dług”, „Faktyczna Stopa IRR Długu”, „Maksymalny Dopuszczalny Koszt Długu” oraz „Stopa IRS”, o dodatkowe Przypadki Naruszenia dotyczące, m.in. spłaty i zaciągania Zadłużenia Finansowego oraz o jednorazową dodatkową premię dla obligatariuszy.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji stanowi załącznik do niniejszego raportu.
O uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji, Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Pliki do pobrania