Raport nr 7/2014
9.04.2014

Informacja o zmianie wysokości udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 8 kwietnia br. powziął informację o zmianie wysokości udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A. od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A o poniższej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1), w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, ze zm.), („Ustawa”), AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-238), ul. Długa 16 („Towarzystwo”), działając w imieniu AGIO Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Agio RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusze”) zawiadamia, że w wyniku nabycia w dniu 2 kwietnia 2014 r. na rynku regulowanym akcji, Fundusze stały się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki działającej pod firmą: Kredyt Inkaso SA („Spółka”).
Wcześniej Agio RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez Towarzystwo informował o posiadaniu 9,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed dniem 2 kwietnia 2014 r. w posiadaniu Agio RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty znajdowało się 1 293 500 akcji Spółki, co stanowiło 9,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługiwały 1 293 500 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu 2 kwietnia 2014 r. w posiadaniu Funduszy znajdowało się łącznie 1 297 872 akcji Spółki, co stanowiło 10,03 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługiwały 1 297 872 głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,03 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Towarzystwo informuje, iż w związku z art. 69 ust. 4 pkt 5) i 6) Ustawy, brak jest podmiotów zależnych od Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo posiadających akcje Spółki oraz, że brak jest osób trzecich, które na podstawie umowy przekazały Funduszom prawo do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, w związku z przekroczeniem poziomu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, Towarzystwo informuje, że w perspektywie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia fundusze zarządzane przez Towarzystwo rozważają zwiększenie lub zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów, w zależności od sytuacji rynkowej oraz perspektyw rozwoju Spółki”.