Raport nr 41/2018
17:15 30.08.2018

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., propozycje zmian w Statucie Spółki oraz projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia.

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych, oraz §7 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym informuje o zwołaniu  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r., godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, wejście A, budynek Horizon, V Piętro, 02-672 Warszawa.

Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia zawierające opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, porządek obrad, propozycje zmian w Statucie Spółki, projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia (Sprawozdanie Rady Nadzorczej) zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i materiały dla akcjonariuszy będą dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.

Pliki do pobrania