Raport nr 21/2010
28.04.2010

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2010 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) działając w oparciu o § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami) w załączeniu przesyła treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2010 r.

 

Walne nie obradowało nad pkt. 8, 9 i 10 porządku obrad, tj.:

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru.
9. Podjęcie uchwały w sprawie oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ich dematerializacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 

– ponieważ zgodnie z art. 445 § 1 KSH powzięcie uchwały w sprawie kapitału docelowego wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego, a warunek ten nie był spełniony.
Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwów nie zgłoszono.