Raport nr 61/2015
3.12.2015

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu 3 grudnia 2015 r., w związku ze złożeniem do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS wniosku o rejestrację zmian Statutu Spółki, ustalił tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniając zapisy uchwały nr 8/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. z dnia 30 listopada 2015 r.
W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.
Treść dotychczas obowiązującego postanowienia Statutu Spółki:
§ 8 ust. 8a
Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 3 i 4 nie dotyczy zaciągania zobowiązań
od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.
§ 7 ust. 7 pkt.14) – brak zapisu
Treść postanowienia Statutu Spółki po zmianie:
§ 8 ust. 8a
1) Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt. 3 i 4 nie dotyczy zaciągania zobowiązań od podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.
2) W przypadku gdy uzyskanie zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt 4) nie jest możliwe z powodu braku zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał wywołanej brakiem liczby członków wymaganej przez uchwałę Walnego Zgromadzenia albo inną okolicznością wówczas wyrażenie zgody na dokonanie tejże czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.§ 7 ust. 7 pkt 14)
14) wyrażanie zgód, o których mowa w § 8 ust. 8a pkt 2) Statutu