Raport nr 14/2011
11.03.2011

Zatwierdzenie prospektu Emisyjnego

Zarząd spółki Kredyt Inkaso S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zatwierdzeniu w dniu 11 marca 2011 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii H oraz praw do akcji serii H. Jednocześnie Spółka informuje, że Prospekt zostanie opublikowany w dniu 14 marca 2011 r. w postaci elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.kredytinkaso.pl) oraz na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www)