Raport nr 50/2015
9.11.2015

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. zwołanego na dzień 30.11.2015 r.

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 listopada 2015 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie posiadającego 16,04% akcji Emitenta o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. raportem bieżącym z dnia 28 października 2015 r. o numerze 49/2015.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji/zatwierdzenia emisji obligacji.
3. Zmiany w Statucie Spółki.
Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej.
7. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji/zatwierdzenia emisji obligacji.
10. Zmiany w Statucie Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekt uchwały w sprawach: zmiany w składzie Rady Nadzorczej, akceptacji/zatwierdzenia emisji obligacji, zmiany w Statucie Spółki – o treści zaproponowanej przez akcjonariusza.

Ponadto Zarząd do niniejszego raportu załącza uzupełnioną treść formularza pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie.