Raport nr 78/2016
18:47 3.10.2016

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowione po przerwie w dniu 3 października 2016 r., oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W związku ze wznowieniem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając w oparciu o § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wznowione w dniu 3 października 2016 r., po przerwie trwającej od 29 września 2016 r.

Pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza reprezentujący BEST S.A. zgłosił sprzeciw do następujących uchwał:
– nr 12/2016;
– nr 13/2016;
– nr 15/2016;
– nr 16/2016;
– nr 17/2016;
– nr 18/2016;
– nr 19/2016;
– nr 20/2016;
– nr 21/2016;
– nr 22/2016;

Sprzeciwy zostały wpisane do protokołu obrad z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.