Raport nr 19/2008
19.05.2008

Uzupełnienie do raportu kwartalnego

W nawiązaniu do raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 28 grudnia 2006 r. i kończącego się 31 marca 2008 r. S.A.-Q 5/2007 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 14 maja 2008 r. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) niniejszym podaje, że na dzień sporządzenia raportu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:

Agnieszka Buchajska – 2.207.000 akcji, stanowiących 40,17 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 2.207.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników Emitenta co stanowi 40,17 % ogólnej liczby głosów Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A.

Artur Górnik – posiadał bezpośrednio 280.000 akcji, stanowiących 5,10 % akcji Emitenta, stanowiących 5,10 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 280.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników Emitenta co stanowi 5,10 % ogólnej liczby głosów Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. Artur Górnik był także na dzień 14 maja 2008 roku właścicielem wszystkich udziałów w KI sp. z o.o.. Poprzez KI sp. z o.o. posiadał 240.000 akcji, stanowiących 4,37 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 240.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników Emitenta co stanowi 4,37 % ogólnej liczby głosów Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. Bezpośrednio i poprzez KI sp. z o.o. Artur Górnik posiadał 520.000 akcji, stanowiących 9,47 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 520.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników Emitenta co stanowi 9,47 % ogólnej liczby głosów Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A.

Dekra Holdings Limited (Nikozja, Cypr) – 499.000 akcji, stanowiących 9,08 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 499.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników Emitenta co stanowi 9,08 % ogólnej liczby głosów Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A.

Monika Chadaj – 405.000 akcji, stanowiących 7,37 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 405.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników Emitenta co stanowi 7,37 % ogólnej liczby głosów Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A.

Sławomir Ćwik – 300.000 akcji, stanowiących 5,46 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 300.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników Emitenta co stanowi 5,46 % ogólnej liczby głosów Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A.

Deustche Bank AG (Frankfurt, Niemcy) – w dniu 03 kwietnia 2008 roku akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu stał się Deustche Bank AG (Frankfurt, Niemcy) za pośrednictwem DWS Polska TFI S.A. – 274.935 akcji, stanowiących 5,00 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 274.935 głosów na Zgromadzeniu Wspólników Emitenta co stanowi 5,00 % ogólnej liczby głosów Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A.

Artur Górnik – Prezes Zarządu