Raport nr 1/2014
14.01.2014

Przedterminowy dobrowolny wykup obligacji serii S02

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 13 stycznia 2014 r. dokonał nabycia 60.000 zwykłych na okaziciela niezabezpieczonych zdematerializowanych obligacji serii S02 zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. o kodzie ISIN PLKRINK00063, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, wyemitowanych przez Emitenta („Obligacje”).

Nabycie nastąpiło celem umorzenia w/w obligacji na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 120, poz. 1300). Wcześniejszy wykup obligacji serii S02 jest związany z pozyskaniem przez Emitenta środków pieniężnych w wyniku emisji obligacji serii W1 oraz serii W2, wyemitowanych miedzy innymi w celu refinansowania Obligacji, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Średnia jednostkowa cena nabycia wynosi 101 % wartości nominalnej.