Raport nr 10/2007
18.06.2007

Transakcja kupna akcji spółki

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) w związku z przepisem § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1950) informację o transakcji kupna praw do akcji Spółki Kredyt Inkaso S.A. przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej.

Dnia 4 czerwca 2007r. osoba bliska w stosunku do członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. kupiła 2 262 (dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwie) PDA KREDYT INKASO S.A. po 12 zł. za sztukę. Miejsce i tryb zawarcia transakcji: IPO. Informację sporządzono dnia 18 czerwca 2007 r.

Podstawa prawna:
art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.)

Artur Górnik – Prezes Zarządu