Raport nr 58/2016
14:28 11.08.2016

Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej przez jednostkę zależną Emitenta umowy

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zawarcia przez jednostki zależne Emitenta umów mogących mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, w tym umowy przelewu wierzytelności, wymienionej w pkt. 1.2. raportu bieżącego nr 57/2016, zawartej w dniu 10 sierpnia 2016 roku („Umowa Cesji 2″) przez Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („KI I NS FIZ”) z AGIO Wierzytelności PLUS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („AWP 2 NS FIZ”), informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację o uzyskaniu przez KI I NS FIZ zgody wierzyciela pierwotnego na zawarcie Umowy Cesji 2. Wobec tego, w stosunku do Umowy Cesji 2, warunek zawieszający został spełniony.

Przedmiotem Umowy Cesji 2 było zbycie przez KI I NS FIZ pakietu wierzytelności, obejmującego wierzytelności pieniężne KI I NS FIZ wobec dłużników, o łącznej wartości nominalnej około 61,6 mln zł („Pakiet Wierzytelności 2″) za cenę około 1,8 mln zł („Cena”).

Pakiet Wierzytelności 2 będący przedmiotem Umowy Cesji 2 był objęty subpartycypacją na mocy umowy o subpartycypację zawartej pomiędzy KI I NS FIZ a AWP 2 NS FIZ dnia 6 października 2015 roku („Umowa o Subpartycypację 2″). Wobec tego obowiązek zapłaty Ceny został zrealizowany w ten sposób, że na poczet Ceny zaliczono kwotę rozliczenia równą wartości Ceny, uiszczoną przez AWP 2 NS FIZ na podstawie Umowy Subpartycypacji 2. Umowa Subpartycypacji 2 została rozwiązana w dacie Umowy Cesji 2 na podstawie pisemnego porozumieniem Stron.

Umowa Cesji 2 przewidywała warunek zawieszający, polegający na tym, że przejście wierzytelności na AWP 2 NS FIZ jest uzależnione od udzielenia przez pierwotnego wierzyciela zgody dla KI I NS FIZ na dalszą cesję.