Raport nr 42/2017
10:53 7.09.2017

Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2017 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o otrzymaniu – od akcjonariusza Spółki (posiadającego akcje Spółki reprezentujące łącznie 33,04 % ogólnej liczby głosów i tyle samo kapitału zakładowego Spółki), tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”) – datowanego na dzień 6.09.2017 r. żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27.09.2017 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 40/2017 („ZWZ”), następujących dodatkowych punktów:

1. Przedstawienie przez Pana Karola Szymańskiego sprawozdania z czynności i ustaleń dokonanych w ramach pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH w roku obrotowym 2016/2017, a także dyskusja w tym zakresie;
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w tym:
3.1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
3.3. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania w trybie zwykłym;
3.4. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami zgodnie z art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych;
3.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych;
3.6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami;
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Zarządu Spółki.
Akcjonariusz wniósł jednocześnie o umieszczenie ww. punktów w przedstawionej przez niego kolejności tj.:
a) Umieszczenie ww. punktu 1 po aktualnym punkcie numer 6 porządku obrad ZWZ, tj. „Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016/2017″;
b) Umieszczenie ww. punktu 2 po aktualnym punkcie numer 13 porządku obrad ZWZ, tj. „Podjęcie uchwał w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statut Spółki”;
c) Umieszczenie ww. punktu 3 (wraz ze wszystkimi podpunktami) po aktualnym punkcie numer 15 porządku obrad ZWZ, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego i przeniesienia środków z tego kapitału na kapitał zapasowy”;
d) Umieszczenie ww. punktu 4 po aktualnym punkcie numer 16 porządku obrad ZWZ, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mandatu osoby dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej lub – w razie braku zatwierdzenia – wybór członka Rady Nadzorczej”.

W związku z powyższym żądaniem, Akcjonariusz przedstawił: (i) projekty stosownych uchwał ZWZ w zakresie dotyczącym proponowanych powyżej punktów porządku obrad ZWZ (ii) uzasadnienie do proponowanych powyżej punktów, które to materiały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania zmierzające do uzupełnienia porządku obrad ZWZ zgodnie z żądaniem Akcjonariusza.