Raport nr 34/2021
12:54 9.09.2021

Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2021 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o otrzymaniu w dniu 8 września 2021 r. – od akcjonariusza Spółki (posiadającego 4.267.228 akcji Spółki reprezentujące łącznie 33,09 % ogólnej liczby głosów i tyle samo kapitału zakładowego Spółki), tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”) – żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 września 2021 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 33/2021 („ZWZ”), dodatkowych punktów.

W związku z powyższym żądaniem, Akcjonariusz przedstawił: (i) projekty stosownych uchwał ZWZ w zakresie dotyczącym proponowanych punktów porządku obrad ZWZ (ii) uzasadnienie do proponowanych powyżej punktów, które to materiały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania zmierzające do uzupełnienia porządku obrad ZWZ mając na względzie żądanie Akcjonariusza.

 

Pliki do pobrania