Raport nr 51/2010
7.09.2010

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu wczorajszym (6 września) otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu zmian w Statucie uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2010 r. polegających na tym, że w § 2 ust. 2 pkt 1 dodano lit. „n” oraz „o” w następującym brzmieniu:

„n) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – w PKD 66.12.Z;
o) działalność związana z zarządzaniem funduszami – w PKD 66.30.Z”.

Szczegółowa podstawa: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.).