Raport nr 19/2017
14:24 20.04.2017

Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną stanowiących aktywa o znacznej wartości

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 kwietnia 2017 r. objął 400 sztuk obligacji na okaziciela, niezabezpieczonych serii G01 o wartości nominalnej jednej Obligacji 100.000 złotych i łącznej wartości nominalnej 40.000.000 złotych („Obligacje”), które stanowią jednocześnie aktywa znacznej wartości.

Obligacje wyemitowała spółka zależna – Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Spółka Zależna”). Obligacje zostały wyemitowane na 3 lata, oprocentowanie WIBOR 6M + marża 4,3 % w skali roku. Odsetki są płatne w okresach półrocznych. Pozostałe warunki umowy subskrypcyjnej nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Obligacje zostały nabyte po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 100.000 złotych za każdą Obligację tj. za łączną kwotę 40.000.000 złotych.
Na dzień objęcia Obligacji ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 40.000.000 złotych. Transakcja nabycia Obligacji została sfinansowana ze środków pozyskanych przez Emitenta z emisji obligacji serii C1, o której informowano w raporcie bieżącym nr 14/2017 z dnia 20 marca 2017 roku.

Emitent jest jedynym akcjonariuszem Spółki Zależnej posiadającym 100% akcji w jej kapitale zakładowym jak i 100% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ponadto Pan Paweł Robert Szewczyk będący Prezesem Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Klasy A Spółki Zależnej.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest wartość obejmowanych Obligacji, która stanowi istotną wartość w stosunku do skonsolidowanych kapitałów własnych grupy kapitałowej Emitenta.