Raport nr 21/2015
5.08.2015

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu 4 sierpnia 2015 r., w związku ze złożeniem do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS wniosku o rejestrację zmian Statutu Spółki, ustalił tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniając zapisy uchwały nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREDYT INKASO S.A. z dnia 28 lipca 2015 r. (zmieniono § 9 ust. 1 pkt. 1 oraz § 9 ust. 3 poprzez nadanie mu nowego brzmienia). W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki:

§ 9 ust. 1 pkt. 1)

1) W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezes i Wiceprezesi Zarządu.

§ 9 ust. 3

1) Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Prezes i Wiceprezesi Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
2) Prezes i Wiceprezesi Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.

Treść postanowień Statutu Spółki po zmianach:

§ 9 ust. 1 pkt. 1)

1) W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym Prezes, Wiceprezes lub Wiceprezesi i Członek lub Członkowie Zarządu.

§ 9 ust. 3

1) Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Prezes, Wiceprezesi i Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
2) Prezes, Wiceprezesi i Członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.