Raport nr 60/2010
12.10.2010

Informacje osób zobowiązanych na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 11 października 2010 r. otrzymał od członków organów Spółki, na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) w związku z przepisem § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1950), informacje o nabyciu akcji gratisowych serii F, co nastąpiło w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 1 października 2010 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

 

Z otrzymanych informacji wynika, co następuje:

1) członek Rady Nadzorczej Agnieszka Buchajska w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 1 października 2010 r., nabyła bezpośrednio 88 107 akcji gratisowych serii F a ponadto poprzez Renale Management Limited z siedzibą w Limassol, w której Agnieszka Buchajska jest członkiem Zarządu, 41 312 akcji gratisowych serii F Spółki. Dane te wynikają z informacji sporządzonej w Warszawie w dniu 11 października 2010 r. i złożonej Spółce w tym samym dniu.

2) Prezes Zarządu Artur Górnik w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 1 października, nabył bezpośrednio 28 146 akcji gratisowych serii F a ponadto poprzez KI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Artur Górnik jest członkiem Zarządu a zarazem jedynym wspólnikiem, 13 897 akcji gratisowych serii F Spółki. Dane te wynikają z informacji sporządzonej w Warszawie w dniu 11 października 2010 r. i złożonej Spółce w tym samym dniu.

3) Wiceprezes Zarządu Sławomir Ćwik w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 1 października 2010 r., nabył bezpośrednio 17 592 akcje gratisowe serii F Spółki. Dane te wynikają z informacji sporządzonej w Zamościu w dniu 11 października 2010 r. i złożonej Spółce w tym samym dniu.

4) osoba blisko związana w stosunku do członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso SA Ireneusza Chadaja w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 1 października 2010 r., nabyła 23 772 akcje gratisowe serii F Spółki. Dane te wynikają z informacji sporządzonej przez członka Rady Nadzorczej Ireneusza Chadaja w Zamościu w dniu 11 października 2010 r. i złożonej Spółce w tym samym dniu.