Raport nr 16/2009
10.06.2009

Zwołanie i porzadek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu przy ul. Okrzei 32, zawiadamia, że na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A., które odbędzie się dnia 3 lipca 2009 roku o godzinie 11.30 w Warszawie przy ul. Grochowskiej 278 lok. 303, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2008 r. i kończącym się 31 marca 2009 r.
 7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.
 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.
 10. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2008 r. i kończącym się 31 marca 2009 r.
 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.
 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 13. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 14. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
 15. Uchwalenie zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia.
 16. Uchwalenie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

  1. § 2 ust. 2 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:
   „1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

   1. pozostałe pośrednictwo finansowe – w PKD 65.23.Z;
   2. leasing finansowy – w PKD 65.21.Z;
   3. pozostałe formy udzielania kredytów – w PKD 65.22.Z;
   4. działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – w PKD 67.13.Z;
   5. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – w PKD 70.11.Z;
   6. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – w PKD 70.12.Z;
   7. wynajem nieruchomości na własny rachunek – w PKD 70.20.Z;
   8. działalność prawnicza, – w PKD 74.11.Z;
   9. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – w PKD 74.14.A;
   10. działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi – w PKD 74.85.Z.;
   11. działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – w PKD 74.87.B;
   12. działalność centrów telefonicznych (call center) – w PKD 74.86.Z;
   13. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – w PKD 80.42.B.”

   otrzymuje nowe następujące brzmienie:
   „1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

   1. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – w PKD 64.99.Z;
   2. leasing finansowy – w PKD 64.91.Z;
   3. pozostałe formy udzielania kredytów – w PKD 64.92.Z;
   4. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – w PKD 66.19.Z;
   5. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – w PKD 41.10.Z;
   6. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – w PKD 68.10.Z;
   7. Wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – w PKD 68.20.Z;
   8. działalność prawnicza, – w PKD 69.10.Z;
   9. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
   10. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – w PKD 82.19.Z;
   11. działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – w PKD 82.91.Z;
   12. działalność centrów telefonicznych (call center) – w PKD 82.20.Z;
   13. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – w PKD 85.59.B.”
  2. w § 7 ust. 4 wyrazy „jedną dziesiątą” zastępuje się wyrazami „jedną dwudziestą”, a ponadto wyrazy „w terminie 14 (czternastu) dni” zastępuje się wyrazami „w terminie dwóch tygodni”.
  3. § 7 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu:
   „Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisanym terminie. Dokonując zwołania Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza podejmuje decyzję co do zastosowanego sposobu oddawania i obliczania głosów.”
   otrzymuje nowe następujące brzmienie:
   „Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”
  4. § 7 ust. 6 w dotychczasowym brzmieniu:
   „Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia.”
   otrzymuje nowe następujące brzmienie:
   „Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących i okresowych przez spółki publiczne co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia.”
  5. w § 8 ust. 7 po dotychczasowej treści dodaje się ust. 7a) w brzmieniu:
   „W Spółce działa komitet audytu, którego członkowie są powoływani przez Radę Nadzorczą. Jeżeli Rada Nadzorcza jest 5 osobowa pełni ona zadania komitetu audytu, chyba że powoła ona komitet audytu. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

   • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
   • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
   • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
   • monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.”
  6. w § 11 ust. 1 po dotychczasowej treści w miejsce kropki wstawia się przecinek i dodaje się dodatkową treść w brzmieniu: „z wyjątkiem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia publikowanego w sposób opisany w § 7 ust. 6.”

Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 p.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki (Zamość, ul. Okrzei 32) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 24 czerwca 2009 r. do godz.16:00.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Artur Górnik – Prezes Zarządu