Raport nr 21/2008
13.06.2008

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu przy ul. Okrzei 32, zawiadamia, że na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A., które odbędzie się dnia 7 lipca 2008 roku o godzinie 1600 w Warszawie przy ul. Grochowskiej 278 lok. 303, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r.
 7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.
 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.
 10. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym rozpoczynającym się 28 grudnia 2006 r. i kończącym się 31 marca 2008 r.
 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 28 grudnia 2006 r. i kończący się 31 marca 2008 r.
 12. Zatwierdzenie mandatu osoby dokooptowanej w skład Rady Nadzorczej w dniu 5 marca 2008 r. oraz dodatkowo wybór nowego członka Rady Nadzorczej w przypadku nie zatwierdzenia mandatu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania od 01.04.2010r. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
 14. Uchwalenie zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia.
 15. Uchwalenie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.
 16. Zmiana postanowień Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą z dnia 30 listopada 2007 roku.
 17. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 p.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki (Zamość, ul. Okrzei 32) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 28 czerwca 2008 do godz.16:00.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Artur Górnik – Prezes Zarządu