Raport nr 59/2021
11:55 16.11.2021

Dopuszczenie obligacji serii H1 do obrotu na rynku regulowanym.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)  informuje, że dzisiaj powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 1147/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku regulowanym podstawowym (Catalyst) 49.701 obligacji na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.

Emisja obligacji serii H1 nastąpiła w ramach prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 sierpnia 2021 r. i sporządzonego przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 150.000.000 złotych oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji obligacji opublikowane w dniu 04 października 2021 r.

Pliki do pobrania