Raport nr 38/2017
17:09 24.08.2017

Zawiadomienie o nabyciu powyżej 33% udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała datowane na dzień dzisiejszy zawiadomienie, pochodzące od Best S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Krzysztofa Borusowskiego , dotyczące nabycia udziału powyżej progu 33% ogólnej liczby głosów w Spółce Kredyt Inkaso S.A.
Treść ww. zawiadomienia przedstawia się następująco:

„BEST S.A. („BEST”) niniejszym przekazuje treść:
(i) zawiadomienia o przekroczeniu przez BEST progu 33% ogólnej liczby głosów w Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”), wymaganego zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm.) („Ustawa”);
(ii) zawiadomienia o liczbie akcji Spółki nabytych oraz o procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów w Spółce osiągniętym w następstwie ogłoszonego w dniu 10 lipca 2017 r. przez BEST wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”), wymaganego zgodnie z art. 77 ust. 7 w związku z art. 69 Ustawy,
(łącznie „Zawiadomienia BEST”)

Ponadto Pan Krzysztof Borusowski, podmiot dominujący wobec BEST, przekazuje niniejszym zawiadomienie o pośrednim przekroczeniu progu 33% ogólnej liczby głosów w Spółce, wymagane zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3) i art. 87 ust. 5 pkt 1) Ustawy („Zawiadomienie Krzysztofa Borusowskiego”).

ZAWIADOMIENIA BEST

BEST reprezentowany przez Pana Krzysztofa Borusowskiego oraz Pana Marka Kucnera przedstawia poniżej informacje wymagane w Zawiadomieniach BEST:
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
W dniu 24 sierpnia 2017 r. nastąpiło rozliczenie transakcji nabycia przez BEST 6.094 akcji Spółki, które stanowią 0,0471% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, i które uprawniają do wykonywania 6.094 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0471% ogólnej liczby głosów w Spółce, zawartej w dniu 22 sierpnia 2017 r. w następstwie Wezwania.
W rezultacie, w Wezwaniu, BEST nabył 6.094 akcji Spółki, które stanowią 0,0471% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, i które uprawniają do wykonywania 6.094 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0471% ogólnej liczby głosów w Spółce.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed rozliczeniem transakcji opisanej w punkcie 1 Zawiadomień BEST, BEST posiadał 4.268.134 akcji Spółki, które stanowiły 32,99% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, i które uprawniały do wykonywania 4.268.134 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 32,99% ogólnej liczby głosów w Spółce.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Po rozliczeniu transakcji opisanej w punkcie 1 Zawiadomień BEST, BEST posiada 4.274.228 akcji Spółki, które stanowią 33,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, i które uprawniają do wykonywania 4.274.228 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 33,04% ogólnej liczby głosów w Spółce.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza, dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:
Brak jest podmiotów zależnych od BEST posiadających akcje Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy:
Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.
6. Informacja na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy:
BEST nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy.
7. Informacja na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy:
BEST nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy.
8. Suma głosów wskazanych w pkt 2, 6, 7 powyżej i procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
W związku z brakiem instrumentów finansowych wskazanych w punktach 6 i 7 Zawiadomień BEST, informacje wymagane zgodnie z niniejszym punktem są zgodne ze wskazanymi w punkcie 2 Zawiadomień BEST.

ZAWIADOMIENIE KRZYSZTOFA BORUSOWSKIEGO
Pan Krzysztof Borusowski, w imieniu własnym, przestawia poniżej informacje wymagane w Zawiadomieniu Krzysztofa Borusowskiego:
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
W dniu 24 sierpnia 2017 r. nastąpiło rozliczenie transakcji nabycia przez BEST 6.094 akcji Spółki, które stanowią 0,0471% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, i które uprawniają do wykonywania 6.094 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0471% ogólnej liczby głosów w Spółce, zawartej w dniu 22 sierpnia 2017 r. w następstwie Wezwania.
W rezultacie, w Wezwaniu, Krzysztof Borusowski, będący podmiotem dominującym wobec BEST, nabył pośrednio, za pośrednictwem swojej spółki zależnej BEST, 6.094 akcji Spółki, które stanowią 0,0471% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, i które uprawniają do wykonywania 6.094 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0471% ogólnej liczby głosów w Spółce.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;
Przed rozliczeniem transakcji opisanej w punkcie 1 Zawiadomienia Krzysztofa Borusowskiego, Krzysztof Borusowski, będący podmiotem dominującym wobec BEST, posiadał pośrednio, za pośrednictwem swojej spółki zależnej BEST, 4.268.134 akcji Spółki, które stanowiły 32,99% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, i które uprawniały do wykonywania 4.268.134 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 32,99% ogólnej liczby głosów w Spółce.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Po rozliczeniu transakcji opisanej w punkcie 1 Zawiadomienia Krzysztofa Borusowskiego, Krzysztof Borusowski, będący podmiotem dominującym wobec BEST, posiada pośrednio, za pośrednictwem swojej spółki zależnej BEST, 4.274.228 akcji Spółki, które stanowią 33,04% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, i które uprawniają do wykonywania 4.274.228 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 33,04% ogólnej liczby głosów w Spółce.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza, dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:
Poza BEST, brak jest podmiotów zależnych od Krzysztofa Borusowskiego posiadających akcje Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy:
Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.
6. Informacja na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy:
Krzysztof Borusowski ani BEST nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy.
7. Informacja na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy:
Krzysztof Borusowski ani BEST nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy.
8. Suma głosów wskazanych w pkt 2, 6, 7 powyżej i procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
W związku z brakiem instrumentów finansowych wskazanych w punktach 6 i 7 Zawiadomienia Krzysztofa Borusowskiego, informacje wymagane zgodnie z niniejszym punktem są zgodne ze wskazanymi w punkcie 2 Zawiadomienia Krzysztofa Borusowskiego.”