Raport nr 69/2016
17:45 9.09.2016

Zawiadomienie o nabyciu powyżej 50% udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała datowane na 07.09.2016 r. zawiadomienie, pochodzące od WPEF VI Holding V B.V., dotyczące nabycia udziału powyżej progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce Kredyt Inkaso S.A.

Treść ww. zawiadomienia przedstawia się następująco:

„Spółka WPEF VI Holding V B.V. na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439) („Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamia, iż w dniu 6 września 2016 roku nabyła w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. ogłoszonego w dniu 26 lipca 2016 roku przez spółkę WPEF VI Holding V B.V. 7.911.380 (słownie: siedem milionów dziewięćset jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000270672 („Spółka”), stanowiących 61,16 % ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniających do 7.911.380 głosów odpowiadających 61,16% ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed nabyciem akcji Spółki w wyniku wezwania, o którym mowa powyżej, WPEF VI Holding V B.V. nie posiadała bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki, zaś na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia, WPEF VI Holding V B.V. nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych innych akcji Spółki niż te objęte niniejszym zawiadomieniem. WPEF VI Holding V B.V., ani inne podmioty z jej grupy kapitałowej, nie zawarła umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.”