Raport nr 33/2012
19.10.2012

Powołanie osoby zarządzającej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu 19 października 2012 r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 8 ust. 7 pkt. 1 Statutu Spółki powołała nowego członka Zarządu w osobie Pana Jana Pawła Lisickiego powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu od 20 października 2012 roku.

Pan Jan Paweł Lisicki, 41 lat, jest ekonomistą. Ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1995 roku uzyskał tytuł magistra. Uczestniczył w licznych konferencjach, sympozjach naukowych, szkoleniach, kursach, w tym w szczególności z zakresu:
• Zarządzania zespołami ludzkimi i rozwoju zespołu
• Prawa upadłościowego i naprawczego
• Treningu menedżerskiego
• Restrukturyzacji i windykacji wierzytelności oraz zarządzania należnościami
• Projektów inwestycyjnych: planowanie, ocena opłacalności, możliwości pozyskania finansowania
• Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
• Wykupów menedżerskich i lewarowania

Pan Jan Paweł Lisicki pracował kolejno oraz pełnił następujące funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych:

• 09.2012 – nadal – Prezes Zarządu FINSANO Consumer Finance S.A. z siedzibą w Warszawie;
• 10.2011 – nadal – Doradca Zarządu Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie;
• 10. 2009 – 10. 2011 Dyrektor Centrum Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP S.A.;
• 10. 2008 – 09. 2009 Zastępca Dyrektora Centrum Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP S.A.;
• 12.2007 – 09.2008 Zastępca Dyrektora Biura Wsparcia Windykacji PKO BP S.A.;
• 06-2005-06.2008 Członek Rady Nadzorczej Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.;
• 05.2004 – 11.2007 Naczelnik Wydziału w Centrum Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP S.A.;
• 05.2002 – 06.2005 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.;
• 11.2001-05.2004 – Pracownik Pionu Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP S.A.;
• 01-1995- wrzesień 2002 – Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Pan Jan Paweł Lisicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

Pan Jan Paweł Lisicki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jan Paweł Lisicki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.