Raport nr 11/2014
22.04.2014

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2014 r. i kończącym się 31 marca 2015 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2014 r. i kończącym się 31 marca 2015 r. raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
• skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2014 r. i kończącego się 31 marca 2015 r.: 13.08.2014 r.,
• skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2014 r. i kończącego się 31 marca 2015 r.: 12.02.2015 r.,

Raporty roczne:
• jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2013 r. i kończący się 31 marca 2014 r.: 16.06.2014 r.,
w związku z czym raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2013 r. i kończącego się 31 marca 2014 r. nie będzie przekazywany.

Raporty półroczne:
• rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2014 r. i kończącego się 31 marca 2015 r.: 26.11.2014 r.
Podstawa prawna raportu: paragraf 103 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).