Raport nr 13/2012
8.03.2012

Zawarcie przez podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy

W dniu 8 marca 2012 r. jednostka zależna od Emitenta Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w ciężar Subfunduszu KI 1 zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem umowy jest nabycie portfela wierzytelności z tytułu zawartych umów kredytu oraz umów pożyczki wraz z odsetkami i kosztami dochodzenia należności wobec dłużników o łącznej wartości nominalnej 367 633 110, 81 zł za cenę w kwocie 37 mln zł.
Zapłata ceny nastąpi najpóźniej w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia umowy.
W oparciu o powyższą umowę jednostka zależna Emitenta nabyła jednocześnie aktywa znacznej wartości. Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach rachunkowych jednostki zależnej równa jest cenie nabycia. Nabycie aktywów sfinansowane zostało ze środków własnych Funduszu oraz kredytu bankowego.

Emitent jest jedynym wspólnikiem Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym tej Spółki jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ponadto Pan Artur Górnik będący Prezesem Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Klasy A Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. Z kolei Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. posiada wszystkie certyfikaty inwestycyjne Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonymi subfunduszami, tj. Subfunduszem KI 1 oraz Subfunduszem KI 2.
Kryterium stanowiącym podstawę uznania za umowę znacznej wartości jest cena nabycia pakietu wierzytelności, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.