Raport nr 54/2010
9.09.2010

Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

Zarząd Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację iż w dniu 8 września 2010 r. nabył prawa uczestnictwa w Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym. Prawa uczestnictwa reprezentowane certyfikatami inwestycyjnymi zostały nabyte od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

 

– bezpośrednio w imieniu własnym 1 (jeden) certyfikat inwestycyjny Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za cenę 123 813,71 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzynaście złotych 71/100);

– za pośrednictwem spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu 2 (dwa) certyfikaty inwestycyjne Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za cenę 247 627,42 zł (dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 42/100).

Nabycie powyższych certyfikatów jest to kolejnym krokiem Emitenta w kierunku realizacji długoterminowego celu strategicznego jakim jest uzyskanie znaczącej pozycji na runku hurtowego obrotu wierzytelnościami trudnymi pochodzącymi od instytucji bankowych.