Raport nr 12/2011
21.02.2011

Zawarcie umowy objęcia akcji Emitenta serii G w zamian za akcje serii A Kancelarii FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. dotyczącego zawarcia Umowy przedwstępnej w sprawie nabycia akcji Kancelarii FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu (dalej: Umowa przedwstępna), posiadającej 85% udziału w przedsiębiorstwie Kancelarii Prawniczej „FORUM” radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Zarząd Kredyt Inkaso SA (Emitent) informuje, co następuje:
W dniu 21 lutego 2011 r. podpisana została pomiędzy Emitentem a Moniką Chadaj, Krzysztofem Pilusiem, Sławomirem Ćwik i Arturem Górnikiem (dalej: Subskrybentami) Umowa objęcia przez Subskrybentów akcji serii G Emitenta w zamian za akcje Kancelarii FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu. Zawarcie Umowy stanowi kolejny krok do zrealizowania transakcji, której warunki zostały zawarte w Umowie przedwstępnej.
Zawarta Umowa określa warunki objęcia przez Subskrybentów 352 971 akcji na okaziciela serii G Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja i cenie emisyjnej 12,50 zł każda akcja, emitowanych w ramach kapitału docelowego na mocy uchwały Zarządu Emitenta nr 9/01/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G i praw do akcji serii G oraz zmiany Statutu. Na mocy Umowy akcje serii G Emitenta zostały przez Subskrybentów pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci 180 000 (stu osiemdziesięciu tysięcy) akcji serii A spółki Kancelaria FORUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000375853, stanowiącymi 75% akcji w Kancelarii FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu, przy czym:
– Monika Chadaj objęte akcje serii G pokryła wkładem niepieniężnym w postaci 45.000 (czterdziestu pięciu tysięcy) akcji serii A spółki Kancelaria FORUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu,
– Sławomir Ćwik objęte akcje pokrył wkładem niepieniężnym w postaci 31.765 (trzydziestu jeden tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu pięciu) akcji serii A spółki Kancelaria FORUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu,
– Artur Górnik objęte akcje pokrył wkładem niepieniężnym w postaci 45.000 (czterdziestu pięciu tysięcy) akcji serii A spółki Kancelaria FORUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu,
– Krzysztof Piluś objęte akcje pokrył wkładem niepieniężnym w postaci 58.235 (pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu trzydziestu pięciu) akcji serii A spółki Kancelaria FORUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu.

W wyniku zawartej Umowy Subskrybenci objęli zaoferowane im w ramach subskrypcji prywatnej 352.971 akcji serii G Emitenta w następującej liczbie:

– Monika Chadaj – 88.243 akcji serii G,
– Sławomir Ćwik – 62.289 akcji serii G,
– Artur Górnik – 88.243 akcji serii G,
– Krzysztof Piluś – 114.196 akcji serii G.

Jednocześnie wartość wkładów niepieniężnych w postaci akcji serii A Kancelarii FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu, wniesionych przez Subskrybentów na pokrycie akcji serii G Emitenta, została zbadana i zaopiniowana przez biegłego rewidenta – Ilonę Bienias, numer ewidencyjny 205 działającą w imieniu EUROFIN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 551, wyznaczonego postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, wydanym dnia 10 lutego 2011 r. Biegły rewident sporządził opinię w przedmiocie wartości godziwej wkładów niepieniężnych, które mają być wniesione na pokrycie obejmowanych za nie akcji Emitenta serii G, w której to opinii stwierdził, że wartość wkładów niepieniężnych (akcji) została ustalona poprawnie, zaś Sprawozdanie Zarządu Kredyt Inkaso Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zamościu dotyczące wyceny wkładów niepieniężnych zostało sporządzone poprawnie i rzetelnie.
Treść opinii stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w wyniku prywatnej emisji akcji serii G zostało w dniu dzisiejszym zgłoszone do zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.