Raport nr 1/2011
16.01.2011

Zakończenie wykorzystywania środków z emisji akcji serii E oraz ostateczne rozliczenie kosztów emisji

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że zakończony został proces wykorzystywania środków z emisji akcji serii E.
Zgodnie z warunkami emisji środki pozyskane z emisji akcji serii E Emitent zamierzał przeznaczyć na finansowanie transakcji nabycia pakietów wierzytelności zarówno z rynku telekomunikacyjnego jak i bankowego, dokonywanych bezpośrednio przez Emitenta jak i poprzez podmioty zależne od Emitenta oraz na pokrycie kosztów dochodzenia tych wierzytelności. Emitent w prospekcie emisyjnym zakładał wykorzystanie wpływów z emisji akcji serii E w opisany wyżej sposób w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji akcji serii E (co nastąpiło w dniu 16 listopada 2010 r.).
Wpływ netto z emisji akcji serii E wyniósł 36 656 090,55 zł i wydatkowany został – zgodnie z zakładanymi celami emisji – następująco:
– około 33 800 tys zł na zakup wierzytelności, z czego 33 500 tys. przez podmiot zależny poprzez objęcie akcji nowej emisji w Kredyt Inkaso Portfolio Investment (Luksemburg) SA (patrz raport bieżący nr 93/2010 z dnia 29.12.2010 r.).
– około 2 856 tys zł – na pokrycie kosztów dochodzenia wierzytelności.
Ponadto Emitent podaje ostateczne rozliczenie kosztów emisji, które raportem bieżącym nr 79/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. (pkt 12 raportu) zostało podane szacunkowo ze względu na brak ostatecznego rozliczenia.
Było podane szacunkowo:
„12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji (wstępnie oszacowane ze względu na brak ostatecznego rozliczenia): 807.069,56 zł brutto, w tym na:
a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 763.259,56 zł
b. wynagrodzenie subemitentów – Emitent nie zawierał umów o subemisję
c. sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 35.380,00 zł
d. promocji oferty: 8.430,00 zł
Metoda rozliczenia kosztów: koszty emisji akcji w kwocie brutto pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,27 zł.”
Jest ostatecznie:
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 843.909,45 zł brutto, w tym na:
a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 800.099,25 zł
b. wynagrodzenie subemitentów – Emitent nie zawierał umów o subemisję
c. sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 35.380,00 zł
d. promocji oferty: 8.430,20 zł
Metoda rozliczenia kosztów: koszty emisji akcji w kwocie brutto pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,28 zł.