Raport nr 11/2012
8.03.2012

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z 2009, Dz. U. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje poufne, których ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476).

Pierwsza informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 stycznia 2012 roku (raport nr 1/2012) i następne o przedłużeniu opóźnienia w dniu 25 stycznia 2012 roku (raport nr 2/2012), w dniu 8 lutego 2012 roku (raport nr 3/2012) oraz w dniu 23 lutego 2012 r. (raport nr 4/2012).

Informacja o opóźnieniu przekazana KNF w dniu 12 stycznia 2012 r. brzmiała następująco:
„Zarząd Kredyt Inkaso SA („Emitent”) działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych informuje, że w związku z prowadzonymi negocjacjami dotyczącymi zawarcia umowy znaczącej przez podmiot zależny Emitenta, Emitent postanawia opóźnić przekazanie informacji poufnej. Podanie w chwili obecnej informacji o prowadzonych negocjacjach, stronie negocjacji, jak również o przedmiocie negocjacji mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta papierów wartościowych, gdyż mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji. W ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu informacji dotyczących negocjacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Ponadto Emitent podjął wszelkie niezbędne kroki mające na celu ochronę informacji poufnej w rozumieniu par. 3 do par. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Przekazanie informacji do Komisji Nadzoru Finansowego nastąpi najpóźniej do dnia 25 stycznia 2012 r., tj. zakładanego przez Spółkę terminu zakończenia ww. negocjacji.”

Informacja o opóźnieniu przekazana KNF w dniu 25 stycznia 2012 r. brzmiała następująco:
„W dniu 12 stycznia 2012 r. Zarząd Kredyt Inkaso SA, poinformował KNF raportem bieżącym nr 1/2012 adresowanym do Kancelarii DIAS, że na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych opóźnił do dnia 25 stycznia 2012 r. przekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej prowadzonych negocjacji dotyczących zawarcia umowy znaczącej przez podmiot zależny Emitenta.

Biorąc pod uwagę, że:

  • w zakładanym pierwotnie terminie zakończenia negocjacji, negocjacje te nie zostały zakończone,
  • wciąż istnieją uwarunkowania, w wyniku których podanie w chwili obecnej informacji o prowadzonych negocjacjach, stronie negocjacji, jak również o przedmiocie negocjacji mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta papierów wartościowych, gdyż mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji Emitent postanowił przedłużyć okres opóźnienia podania do publicznej wiadomości powyższej informacji do dnia 8 lutego 2012 r., tj. do obecnie zakładanego terminu zakończenia ww. negocjacji.”

Informacja o opóźnieniu przekazana KNF w dniu 8 lutego 2012 r. brzmiała następująco:
„W dniu 12 stycznia 2012 r. Zarząd Kredyt Inkaso SA, poinformował KNF raportem bieżącym nr 1/2012 adresowanym do Kancelarii DIAS, że na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych opóźnił do dnia 25 stycznia 2012 r. przekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej prowadzonych negocjacji dotyczących zawarcia umowy znaczącej przez podmiot zależny Emitenta.

Następnie biorąc pod uwagę, że:

  • w zakładanym pierwotnie terminie zakończenia negocjacji, negocjacje te nie zostały zakończone,
  • wciąż istnieją uwarunkowania, w wyniku których podanie w chwili obecnej informacji o prowadzonych negocjacjach, stronie negocjacji, jak również o przedmiocie negocjacji mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta papierów wartościowych, gdyż mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji.

Emitent w dniu 25 stycznia 2012 r. raportem bieżącym nr 2/2012 adresowanym do Kancelarii DIAS przedłużył okres opóźnienia podania do publicznej wiadomości powyższej informacji do dnia 8 lutego 2012 r.

Obecnie, biorąc pod uwagę, że:

  • w zakładanym terminie negocjacje nie zostały zakończone,
  • wciąż istnieją uwarunkowania, w wyniku których podanie w chwili obecnej informacji o prowadzonych negocjacjach, stronie negocjacji, jak również o przedmiocie negocjacji mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta papierów wartościowych, gdyż mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji

Emitent postanowił przedłużyć okres opóźnienia podania do publicznej wiadomości powyższej informacji do dnia 23 lutego 2012 r., tj. do zakładanego obecnie terminu zakończenia negocjacji.”

Informacja o opóźnieniu przekazana KNF w dniu 23 lutego 2012 r. brzmiała następująco:
„W dniu 12 stycznia 2012 r. Zarząd Kredyt Inkaso S.A., poinformował KNF raportem bieżącym nr 1/2012 adresowanym do Kancelarii DIA-S, że na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych opóźnił do dnia 25 stycznia 2012 r. przekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej prowadzonych negocjacji dotyczących zawarcia umowy znaczącej przez podmiot zależny Emitenta.

Następnie biorąc pod uwagę, że:

  • w zakładanym pierwotnie terminie zakończenia negocjacji, negocjacje te nie zostały zakończone,
  • wciąż istnieją uwarunkowania, w wyniku których podanie w chwili obecnej informacji o prowadzonych negocjacjach, stronie negocjacji, jak również o przedmiocie negocjacji mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta papierów wartościowych, gdyż mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji Emitent w dniu 25 stycznia 2012 r. raportem bieżącym nr 2/2012 adresowanym do Kancelarii DIA-S przedłużył okres opóźnienia podania do publicznej wiadomości powyższej informacji do dnia 8 lutego 2012 r. a następnie w dniu 8 lutego 2012 r. raportem bieżącym nr 3/2012 adresowanym do Kancelarii DIA-S ponownie przedłużył okres opóźnienia podania do publicznej wiadomości powyższej informacji do dnia 23 lutego 2012 r.

Obecnie, biorąc pod uwagę, że:

  • w zakładanym terminie negocjacje nie zostały zakończone,
  • wciąż istnieją uwarunkowania, w wyniku których podanie w chwili obecnej informacji o prowadzonych negocjacjach, stronie negocjacji, jak również o przedmiocie negocjacji mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta papierów wartościowych, gdyż mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji Emitent postanowił przedłużyć okres opóźnienia podania do publicznej wiadomości powyższej informacji do dnia 8 marca 2012 r., tj. do zakładanego obecnie terminu zakończenia negocjacji.”

Informacja poufna, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało w/w raportami opóźnione jest następująca:
„Emitent informuje, że w dniu 12 stycznia 2012 r. rozpoczęły się negocjacje z udziałem Emitenta i Getin Noble Bank S.A. w celu zawarcia umowy pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta (niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszem inwestycyjnym zamkniętym) a Getin Noble Bank S.A. („Bank”) na zakup od Banku portfela wierzytelności. W ramach negocjacji złożono Bankowi ofertę nabycia portfela, w skład którego wchodzą wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 607 mln zł (Oferta). Oferta przewiduje nabycie przez NS FIZ portfela wierzytelności oraz nabycie prawa do przepływów pieniężnych z portfela wierzytelności objętego subpartycypacją. Emitent uzyskał wyłączność na prowadzenie negocjacji.”
Przyczyną uzasadniającą opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości powyższej wiadomości było istnienie możliwości naruszenia słusznego interesu Emitenta z uwagi na możliwość negatywnego wpływu ujawnienia tej informacji na przebieg lub wynik negocjacji.

Jednocześnie Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu 8 marca 2012 r. podpisane zostały przez podmiot zależny Emitenta umowy cesji wierzytelności, umowa o subpartycypację, zobowiązująca umowa cesji oraz, umowa kredytu wraz z zabezpieczeniami, a zatem odpadła przyczyna opóźnienia tychże informacji.

Informacje dotyczące poszczególnych umów zostają przekazane odrębnymi raportami.