Raport nr 10/2012
6.03.2012

Zawarcie przez Emitenta umowy o zarządzanie wierzytelnościami

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 6 marca 2012 r. Emitent podpisał umowę o zarządzanie wierzytelnościami z Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), działającym na rzecz Subfunduszu KI 1, reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”).

Na mocy ww. umowy Towarzystwo powierza a Zarządzający zobowiązuje się do bieżącego zarządzania portfelem wierzytelności należących do Funduszu od dnia zawarcia umowy oraz wszystkich nabytych w okresie obowiązywania umowy i przekazanych przez Fundusz do zarządzania Emitentowi („Zarzadzającemu”), polegającego w szczególności na zabezpieczaniu i realizacji praw Funduszu przysługujących mu z sekurytyzowanych wierzytelności składających się na portfel wierzytelności, w tym na podejmowaniu przez Zarządzającego czynności prawnych i faktycznych mających na celu nabywanie i zbywanie oraz realizację świadczeń wynikających z sekurytyzowanych wierzytelności, a także pełnej obsłudze administracyjnej i prawnej portfela wierzytelności.
Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, która to spółka posiada wszystkie certyfikaty inwestycyjne Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.