Raport nr 64/2017
18:45 18.12.2017

Rejestracja obligacji serii PA01 w KDPW (rozliczenie emisji)

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2017, informuje w oparciu o § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.), że w dniu 18 grudnia 2017 r. powziął informację o zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. („KDPW”), 142 937 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PA01 o wartości nominalnej 100,00 złotych każda („Obligacje”), wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z opublikowanymi w dniu 27 listopada 2017 r.: prospektem emisyjnym podstawowym (zatwierdzonym przez KNF w dniu 24 listopada 2017 r.) oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji; Obligacje zostały oznaczone w KDPW kodem PLKRINK00220.

Obligacje zostały zarejestrowane w KDPW na podstawie stosownych instrukcji rozrachunku w związku z prawidłowym wniesieniem wpłat na Obligacje przez inwestorów, którym Spółka warunkowo przydzieliła Obligacje w dniu 14 grudnia 2017 r. Wobec powyższego, emisja Obligacji o łącznej wartości nominalnej 14 293 700 złotych doszła do skutku.