Raport nr 25/2021
08:47 25.06.2021

Możliwość zawarcia z Emitentem umowy w sprawie dodatkowej jednorazowej opłaty za uczestnictwo w zgromadzeniu obligatariuszy i wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii F1

Zarząd spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa) („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania na dzień 2 lipca 2021 r. zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii F1 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 26 kwietnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej w dniu emisji 210.000.000 zł („Obligacje”) („Zgromadzenie Obligatariuszy”) oraz raportu bieżącego nr 24/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie projektów uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy („Uchwały”), informuje o możliwości zawarcia z Emitentem przez każdego obligatariusza posiadającego Obligacje umowy w sprawie dodatkowej jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji Obligacji będącą przedmiotem Uchwał jeżeli zostaną one przegłosowane na tym Zgromadzeniu Obligatariuszy („Umowa”).

Wobec powyższego, Emitent wzywa i zaprasza wszystkich obligatariuszy Obligacji, którzy zamierzają uczestniczyć w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy i podjęli decyzję o zagłosowaniu za Uchwałami do kontaktu z Emitentem w celu podpisania Umowy.

W celu uzyskania projektu Umowy należy skontaktować się z Emitentem pod adresem obligatariusze@kredytinkaso.pl, dołączając do wiadomości e-mail świadectwo depozytowe wystawione w związku ze Zgromadzeniem Obligatariuszy lub jego kopię. Projekt Umowy nie podlega negocjacjom.

 

Pliki do pobrania