Raport nr 20/2020
16:58 9.11.2020

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listopada 2020 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2020 informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki, tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”), datowanym na dzień 6.11.2020 r., żądaniem („Żądanie”) uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27.11.2020 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 18/2020 („ZWZ”), następujących zmian w porządku obrad ZWZ, wynikających z powyższego żądania Akcjonariusza:

1) punkt 6 rozszerzono o treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 7,
2) punkt 7 rozszerzono o treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 8,
3) pozostałe punkty zaproponowane przez Akcjonariusza zostały uwzględnione zgodnie z Żądaniem.

W konsekwencji uzupełnień, o których mowa powyżej, odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja dotychczasowych punktów porządku obrad ZWZ.

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019/2020, w tym przedstawienie przez Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2019/2020 oraz pytania i dyskusja dotycząca tego sprawozdania, działalności Rady Nadzorczej, Zarządu i członków tych organów
7. Rozpatrzenie: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., (ii) jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., (iv) oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdań finansowych (jednostkowe i skonsolidowane) w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, (v) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020, w tym pytania akcjonariuszy (między innymi do audytora) oraz dyskusja dotycząca powyżej wskazanych dokumentów, jak również pytania dotyczące badania sprawozdań finansowych przez audytora, jego wyników i treści raportu z badania.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat przyczyn oraz konsekwencji nabycia przez jednostki należące do Grupy Kapitałowej Spółki co najmniej w latach obrotowych 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 instrumentów pochodnych zamiany stóp procentowych (IRS), a także dyskusja w tym przedmiocie.
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat przyczyn oraz konsekwencji przyjętego sposobu zdefiniowania w warunkach emisji obligacji wyemitowanych przez Spółkę wskaźników finansowych, w szczególności wskaźnika „Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Netto/Skonsolidowane Kapitały Własne” w kontekście stosowanych przez Spółkę Zabezpieczeń, a także dyskusja w tym przedmiocie.
10. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat (i) przyczyn i terminu wystąpienia Przypadku Naruszenia zdefiniowanego w umowach kredytowych funduszy sekurytyzacyjnych należących do Grupy Kapitałowej Spółki, (ii) konsekwencji wynikających z powyższego zdarzenia, (iii) nieprzekazania do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym prawem informacji poufnej mającej za przedmiot ww. zdarzenie, a także dyskusja w tym przedmiocie.
11. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji oraz dyskusja na temat:
1) przyczyn oraz okoliczności ponownego wyboru w dniu 27 września 2018 roku spółki Grant Thorton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej, a także przeglądu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, za dwa kolejne lata obrotowe począwszy od 1 kwietnia 2018 roku a kończące się 31 marca 2020 roku, pomimo iż od dnia 16 maja 2017 roku pomiędzy wybranym audytorem a akcjonariuszem mniejszościowym tj. BEST S.A. toczyło się postępowanie sądowe o zapłatę oraz dyskusja w tym przedmiocie;
2) wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej, a także przeglądu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy Spółki 2020/2021.
12. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2019/2020.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2019/2020.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2019/2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019/2020.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019/2020.
18. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji oraz dyskusja na temat dochodzenia przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od Pana Pawła Szewczyka oraz podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Zarządowi Spółki uznania powództw wniesionych przez BEST S.A. o uchylenie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Panu Pawłowi Szewczykowi, Panu Janowi Lisickiemu, Panu Piotrowi Podłowskiemu, Panu Ireneuszowi Chadajowi oraz Panu Markowi Gabryjelskiemu absolutorium z wykonania obowiązków oraz dyskusja w tym przedmiocie.
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał o udzieleniu absolutorium byłemu członkowi zarządu Spółki – Panu Pawłowi Szewczykowi.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego członka zarządu Spółki – Pana Pawła Szewczyka – roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczących udzielenia absolutorium z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki Panu Maciejowi Jerzemu Szymańskiemu, Panu Jarosławowi Jerzemu Orlikowskiemu, Panu Bastianowi Ringhardt Panu Pawłowi Robertowi Szewczykowi oraz Panu Piotrowi Andrzejowi Podłowskiemu.
23. Podjęcie uchwał w sprawie (i) wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od Pana Macieja Jerzego Szymańskiego, Pana Jarosława Jerzego Orlikowskiego, Pana Bastiana (Bastian) Ringhardt oraz Pana Piotra Andrzeja Podłowskiego, a także (ii) powołania pełnomocnika Spółki do reprezentacji Spółki w sporze z członkiem zarządu Spółki Panem Maciejem Jerzym Szymańskim.
24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Jerzego Szymańskiego z Zarządu Spółki.
25. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, a także podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym:
1) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
2) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 – § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
3) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami);
4) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
5) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 2) – 3) powyżej – podjęcie uchwał w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego tekstu statutu Spółki i uchwalenie tekstu statutu Spółki w nowym brzmieniu.
27. Zamknięcie obrad.

Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad ZWZ, z uwzględnieniem projektów odnoszących się do punktów zgłoszonych przez Akcjonariusza.

Informacje dotyczące ZWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.

Pliki do pobrania