Raport nr 41/2014
27.11.2014

Korekta półrocznego raportu okresowego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2014/2015

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, że przy publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2014/2015 w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku obrotowego 2014/2015 wystąpił błąd w zakresie prezentacji danych zawartych w rachunku przepływów pieniężnych:

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Wiersz: 8
Było: Wierzytelności nabyte
Ma być: Wierzytelności nabyte – amortyzacja z rachunku wyników

Wiersz: 9
Było: Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych
Powinno być: Wierzytelności nabyte – zakupy i nakłady na pakiety

Kolumna okresu porównawczego 01.04.2013 – 30.09.2013
Rozbicie kwoty z wiersza 8: (51 635) na 2 pozycje:
Wiersz: 8 – kwota: 18 091
Wiersz: 9 – kwota: (69 726)

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Wiersz: 8
Było: Wierzytelności nabyte
Ma być: Wierzytelności nabyte – amortyzacja z rachunku wyników

Wiersz: 9
Było: Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych
Powinno być: Wierzytelności nabyte – zakupy i nakłady na pakiety

Kolumna okresu porównawczego 01.04.2013 – 30.09.2013
Rozbicie kwoty z wiersza 8: (55 190) na 2 pozycje:
Wiersz: 8 – kwota: 4 288
Wiersz: 9 – kwota: 50 902

Publikacja raportu okresowego uwzględniającego korektę opisaną powyżej nastąpi niezwłocznie w dniu dzisiejszym.

Podstawa prawna: § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.