Raport nr 19/2010
1.04.2010

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., propozycje zmian w Statucie Spółki oraz projekty uchwał

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 kwietnia 2010 r., godz. 13:00, w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5, 02 – 675 Warszawa, budynek Taurus, sala konferencyjna, parter.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, porządek obrad, propozycje zmian w statucie, projekty uchwał oraz uzasadnienia do proponowanych uchwał zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.