Raport nr 30/2013
9.09.2013

Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór osób wchodzących w skład Komitetu Audytu

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że na posiedzeniu w dniu 9 września 2013 r. Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. III kadencji wybrana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. dnia 24 lipca 2013 roku dokonała wyboru osób pełniących funkcje w Radzie.

Rada ukonstytuowała się w sposób następujący: Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Ireneusz Chadaj, Wiceprzewodniczącym Pan Krzysztof Misiak, Sekretarzem Pan Marek Gabryjelski. Natomiast w skład Komitetu Audytu powołano Pana Marka Gabryjelskiego, Pana Roberta Gajora oraz Tomasza Mazurczaka, zaś funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu powierzono Panu Markowi Gabryjelskiemu.