Raport nr 9/2009
21.04.2009

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynajacym sie 1 kwietnia 2009 r. i konczacym sie 31 marca 2010 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2009 r. i kończącym się 31 marca 2010 r. raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

  • za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2009 r. i kończącego się 31 marca 2010 r.: 14 sierpnia 2009 r.,
  • za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2009 r. i kończącego się 31 marca 2010 r.: 15 lutego 2010 r.,

Raporty roczne:

  • jednostkowy raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2008 r. i kończący się 31 marca 2009 r.: 3 czerwca 2009 r., w związku z czym raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2008 r. i kończącego się 31 marca 2009 r. nie będzie przekazywany.

Raporty półroczne:

  • jednostkowy raport półroczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 2010 r.: 30 listopad 2009 r.

Podstawa prawna raportu: paragraf 103 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259).

Artur Górnik – Prezes Zarządu