Raport nr 34/2010
25.06.2010

Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Menadżera Oferty

Zarząd Kredyt Inkaso SA („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym (25 czerwca 2010 r.) podpisał z Banco Espírito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna (Portugalia), Oddział w Polsce („BESI”) umowę o pełnienie funkcji Menadżera Oferty w odniesieniu do planowanej oferty akcji Emitenta oraz wprowadzenia tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

BESI jest oddziałem zagranicznej firmy inwestycyjnej uprawnionym do świadczenia usług maklerskich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Emitent planuje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowych akcji Spółki serii E („Nowe Akcje”) w oparciu o uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso SA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania sie o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E i praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (raport bieżący nr 21/2010 z dnia 28.04.2010 r.).

 

Oferta kierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych i zostanie poprzedzona procesem budowania księgi popytu. Nowe Akcje mają być następnie wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Na mocy umowy Emitent zleca BESI pełnienie funkcji Menadżera Oferty odnośnie Nowych Akcji i Oferty a BESI zobowiązuje się wobec Spółki do pośrednictwa w proponowaniu przez Spółkę nabycia Nowych Akcji lub w zbywaniu tych Nowych Akcji. BESI w ramach Oferty będzie pełnił funkcję Wyłącznego Koordynatora Oferty oraz Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu.

Planuje się, że Oferta wyniesie nie mniej niż 1.500.000 akcji i nie więcej niż 3.000.000 akcji i będzie ona miała miejsce do końca 2010 roku.