Raport nr 71/2016
19:59 9.09.2016

Zawiadomienie o pośrednim nabyciu powyżej 50% udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała datowane na 09.09.2016 r. zawiadomienie, pochodzące od Waterland Private Equity Investments B.V., dotyczące pośredniego nabycia udziału powyżej progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce Kredyt Inkaso S.A.

Treść ww. zawiadomienia przedstawia się następująco:

„Spółka Waterland Private Equity Investments B.V. na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439) („Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamia, iż w dniu 6 września 2016 roku nabyła pośrednio w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. ogłoszonego w dniu 26 lipca 2016 roku przez spółkę WPEF VI Holding V B.V. 7.911.380 (słownie: siedem milionów dziewięćset jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000270672 („Spółka”), stanowiących 61,16 % ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniających do 7.911.380 głosów odpowiadających 61,16% ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed pośrednim nabyciem akcji Spółki w wyniku wezwania, o którym mowa powyżej, Waterland Private Equity Investments B.V. nie posiadała bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki, zaś na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia, Waterland Private Equity Investments B.V. nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych innych akcji Spółki niż te objęte niniejszym zawiadomieniem. Waterland Private Equity Investments B.V., ani inne podmioty z jej grupy kapitałowej, nie zawarła umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.”