Raport nr 31/2010
14.06.2010

Raport roczny Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy od 01.04.2009 r. do 31.03.2010 r. (angielska wersja)

W związku z opublikowaniem w dniu 31 maja 2010 r. raportu rocznego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy od 01.04.2009 r. do 31.03.2010 r. w załączeniu przesyłamy nieoficjalne tłumaczenie ww. sprawozdania na język angielski.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Paragraf 82 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)