Raport nr 20/2012
5.07.2012

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie przekazuje, w załączniku poniżej, wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Warszawie ul. Domaniewska 39a wej. E. Raporty bieżące i okresowe są dostępne również na stronie internetowej Emitenta: http://www.kredytinkaso.pl

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie

Raporty okresowe:

15.02.2012 – Raport kwartalny 3Q 2011/12
30.11.2011 – Raport za I półrocze 2011/12
15.08.2011 – Raport kwartalny Q1/2011/12
20.06.2011 – Raport roczny 2010/11
10.02.2011 – Raport kwartalny Q3/2010/11

Raporty bieżące :

23.03.2012 – 16/2012 Informacja osoby zobowiązanej o zbyciu akcji Emitenta.
09.03.2012 – 15/2012 Spełnienie warunku zawieszającego
09.03.2012 – 14/2012 Zawarcie przez podmiot zależny Emitenta umowy o subpartycypację oraz umowy zobowiązującej przeniesienia wierzytelności.
08.03.2012 – 13/2012 Zawarcie przez podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy.
08.03.2012 – 12/2012 Zawarcie przez podmiot zależny Emitenta umowy kredytu oraz umowy zastawu rejestrowego na wierzytelnościach oraz przelewu praw na zabezpieczenie .
08.03.2012 – 11/2012 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
06.03.2012 – 10/2012 Zawarcie przez Emitenta umowy o zarządzanie wierzytelnościami.
06.03.2012 – 9/2012 Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Spółkę zależną Emitenta – Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)
05.03.2012 – 8/2012 Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez Spółkę zależną.
05.03.2012 – 7/2012 Emisja obligacji na okaziciela serii U03 w trybie oferty prywatnej.
18.02.2012 – 6/2012 Uzyskanie zezwolenia KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.
15.02.2012 – 5/2012 Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kredyt Inkaso SA na rok 2011/12
23.01.2012 – 4/2012 Powołanie osoby zarządzającej.
13.01.2012 – 3/2012 Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór osób wchodzących w skład Komitetu Audytu.
04.01.2012 – 2/2012 Powołanie osób nadzorujących Emitenta.
02.01.2012 – 1/2012 Zakończenie publicznej emisji obligacji serii U01o wartości 35 mln. zł i prywatnej emisji obligacji serii U02 o wartości 5 mln. zł
27.12.2011 – 66/2011 Złożenie rezygnacji przez członków Rady Nadzorczej Emitenta
21.12.2011 – 65/2011 Emisje obligacji na okaziciela serii U01 w trybie oferty publicznej oraz U02 w trybie oferty prywatnej.
19.12.2011 – 64/2011 Zawiadomienie o nabyciu pakietu ponad 2% akcji.
15.12.2011 – 63/2011 Zakończenie wykorzystywania środków z emisji akcji serii H oraz ostateczne rozliczenie kosztów emisji.
15.12.2011 – 62/2011 Spełnienie warunku zawieszającego
13.12.2011 – 61/2011 Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Spółkę zależną Emitenta – Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) SociétéAnonyme (S.A.)
09.12.2011 – 60/2011 Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez Spółkę zależną.
09.12.2011 – 59/2011 Zawarcie umowy znaczącej
05.12.2011 – 58/2011 ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
30.11.2011 – 57/2011 Zakończenie prywatnej emisji obligacji serii S04 i S05 o łącznej wartości 87 mln. zł.
29.11.2011 – 56/2011 Prywatne emisje obligacji serii S04 i S05 i podwyższenie wartości Programu Emisji Obligacji.
25.11.2011 – 55/2011 Rejestracja przez Sąd zmian w statucie
04.11.2011 – 54/2011 Zawiadomienie o posiadaniu akcji Kredyt Inkaso SA i przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.
28.10.2011 – 53/2011 Wygrana licytacja na zakup pakietów wierzytelności
11.10.2011 – 52/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz wybór osoby pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
30.09.2011 – 51/2011 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki
30.09.2011 – 50/2011 Powołanie osób nadzorujących.
30.09.2011 – 49/2011 Decyzja o wypłacie dywidendy.
30.09.2011 – 48/2011 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 30 września 2011
30.09.2011 – 47/2011 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2011 r.
06.09.2011 – 46/2011 Zawiadomienie o nabyciu akcji Kredyt Inkaso SA i przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
03.09.2011 – 45/2011 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., propozycje zmian w Statucie Spółki oraz projekty uchwał.
05.08.2011 – 44/2011 Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej Emitenta.
21.07.2011 – 43/2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.
30.06.2011 – 42/2011K Korekta raportu nr 42/2011 dotycząca błędnie podanych historycznych danych za ostatni zakończony rok obrotowy 2010/11
30.06.2011 – 42/2011 Publikacja prognozy wyników finansowych Grupy Kredyt Inkaso SA na rok 2011/12
05.05.2011 – 41/2011 Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii G i H.
04.05.2011 – 40/2011 I. Wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii H. II. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G i H.
22.04.2011 – 39/2011 Nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym
21.04.2011 – 38/2011 Warunkowa rejestracja w KDPW akcji serii H.
18.04.2011 – 37/2010 wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla obligacji serii S02 i S03
14.04.2011 – 36/2011 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów przez Pioneer Pekao Investment Management SA w ogólnej liczbie głosów Kredyt Inkaso SA
14.04.2011 – 35/2011 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA
14.04.2011 – 34/2011 Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii S02 i S03
14.04.2011 – 33/2011 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA
13.04.2011 – 32/2011 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA
13.04.2011 – 31/2011 Informacja osoby zobowiązanej na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
13.04.2011 – 30/2011 Przyjęcie do KDPW akcji serii G.
12.04.2011 – 29/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego II. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
12.04.2011 – 28/2011 Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H
06.04.2011 – 27/2011 Zarejestrowanie przez KDPW praw do akcji serii H.
04.04.2011 – 26/2011 Zakończenie prywatnej emisji obligacji serii S02 i S03 o łącznej wartości 75 mln zł.
04.04.2011 – 25/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym sie 1 kwietnia 2011 r. i kończącym sie 31 marca 2012 r.
01.04.2011 – 24/2011 Prywatne emisje obligacji serii S02 i S03
30.03.2011 – 23/2011 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki
28.03.2011 – 22/2011 Zakończenie subskrypcji akcji serii H
22.03.2011 – 21/2011 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H.
18.03.2011 – 20/2011 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA
17.03.2011 – 19/2011 Informacje osób zobowiązanych na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
16.03.2011 – 18/2011 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA
16.03.2011 – 17/2011 Informacje osób zobowiązanych na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
14.03.2011 – 16/2011 I. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego II. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie
14.03.2011 – 15/2011 Publikacja Prospektu Emisyjnego
11.03.2011 – 14/2011 Zatwierdzenie prospektu Emisyjnego
22.02.2011 – 12/2011K raportu bieżącego nr 12/2011 – Zawarcie umowy objęcia akcji Emitenta serii G w zamian za akcje serii A Kancelarii FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu
22.02.2011 – 5/2011K Korekta raportu bieżącego nr 5/2011 – Złożenie przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. wniosku do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, XI Wydział Gospodarczy KRS o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu wydania opinii w przedmiocie spraw
22.02.2011 – 13/2011 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki
21.02.2011 – 12/2011 Zawarcie umowy objęcia akcji Emitenta serii G w zamian za akcje serii A Kancelarii FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu
15.02.2011 – 11/2011 Korekta raportu okresowego za III kwartał 2010/11 r.
09.02.2011 – 10/2011 Zaprzestanie publikacji informacji o miesięcznych przychodach Emitenta
09.02.2011 – 9/2011 Korekta numeracji raportów bieżących
08.02.2011 – 7/2011 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2010 r. i kończącego się 31 marca 2011 r.
07.02.2011 – 6/2011 Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie dokumentu ofertowego
07.02.2011 – 5/2011 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akc
31.01.2011 – 4/2011 Złożenie przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. wniosku do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, XI Wydział Gospodarczy KRS o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu wydania opinii w przedmiocie sprawozdania Zarządu dotyczącego wyceny wkł
26.01.2011 – 3/2011 Podjęcie przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o d
18.01.2011 – 2/2011 Zarejestrowanie przez Sąd Kancelarii FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu w rejestrze przedsiębiorców KRS.
16.01.2011 – 1/2011 Zakończenie wykorzystywania środków z emisji akcji serii E oraz ostateczne rozliczenie kosztów emisji.
11.01.2011 – 95/2010 Jednostkowe przychody Kredyt Inkaso S.A. z działalności operacyjnej za grudzień 2010 r.