Raport nr 16/2007
6.07.2007

Wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna (Emitent) informuje o otrzymaniu następujących Uchwał Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 lipca 2007 r.:

 • Uchwała Nr 469/2007 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki KREDYT INKASO S.A. o treści: „Na podstawie § 44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy wyznacza na 6 lipca 2007 r. dzień ostatniego notowana 1,250 000 (jednego miliona dwustu pięćdziesięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki KREDYT INKASO S.A., o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRINK00022”;
 • Uchwała Nr 470/2007 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki KREDYT INKASO S.A. o treści: „1. Na podstawie Uchwały Nr 375/2007 Zarządu Giełdy z dnia 6 czerwca 2007 r., § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 2 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia:
  1. wprowadzić z dniem 9 lipca 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki KREDYT INKASO S.A. o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda:
   1. 3.745.000 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRINK00014”
   2. 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B,
  2. określić dzień pierwszego notowania akcji spółki KREDYT INKASO S.A., o których mowa w pkt 1), na dzień 9 lipca 2007 r.,
  3. notować akcje spółki KREDYT INKASO S.A. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KREDYTIN” i oznaczeniem „KRI”

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1) , następuje pod warunkiem dokonania w dniu 9 lipca 2007 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji akcji seii B i oznaczenia ich kodem „PLKRINK00014”.

Artur Górnik – Prezes Zarządu