Raport nr 46/2022
13:31 9.08.2022

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że 9 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6/1B, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 477, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000579479, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za lata obrotowe 2022/2023 i 2023/2024, a także przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, za I półrocze lat obrotowych 2022/2023 i 2023/2024.

Umowa Spółki z PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ma zostać zawarta na okres dwóch lat.

Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi.

Pliki do pobrania