Raport nr 7/2008
6.03.2008

I. Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej. II. Powołanie osoby nadzorującej Emitenta.

 1. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Ferenc złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z przyczyn osobistych.
 2. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu wczorajszym pozostali członkowie Rady Nadzorczej działając na podstawie § 8 ust. 12 Statutu Spółki dokonali uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.Nowym członkiem Rady Nadzorczej został Piotr Rybojad, lat 40. Przebieg pracy zawodowej oraz posiadane kwalifikacje Pana Piotra Rybojada:
  2003 – dyplom MBA – Politechnika Lubelska i University of Illinois;
  1998 – dyplom studiów podyplomowych „Planowanie i Marketing” – Politechnika Lubelska i University of Illinois;
  1997 – studium Public Relations – Lubelska Szkoła Biznesu;
  1992 – studia wyższe – mgr inż. elektryk- Politechnika Lubelska.Przebieg pracy zawodowej:
  1992-1994 Multico Sp. z o.o. – specjalista w biurze handlu zagranicznego.
  1994-1998 Urząd Miejski w Lublinie – kierownik Biura Promocji Miasta.
  1998-1999 Super jEden Sp. z o.o. – prezes zarządu sieci supermarketów spożywczych
  1999-2001 Żagiel S.A. – pełnomocnik prezesa do spraw handlu spółki udzielającej kredytów konsumenckich.
  2001-2006 Ekoplast Kwiatek Sp. z o.o. – dyrektor naczelny a potem prezes zarządu fabryki stolarki okiennej
  2006-2007 Mostostal Puławy S.A. – pełnił obowiązki dyrektora handlowego
  Od 2008 Wikana S.A.- dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju spółki developerskiej
  Od 2008 Sanwil S.A. – członek rady nadzorczej

  Działalność wykonywana przez Pana Piotra Rybojada nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.
  Nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do KREDYT INKASO S.A.
  Powołana osoba nadzorująca nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
  Ponadto Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 5 marca 2008 r. na nowo ukonstytuowała się w składzie:
  Przewodniczący – Ireneusz Chadaj
  Wiceprzewodniczący – Piotr Rybojad
  Sekretarz – Sławomir Górnik
  Członek – Agnieszka Buchajska
  Członek – Piotr Zawiślak

Artur Górnik – Prezes Zarządu