Raport nr 19/2014
13.06.2014

Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną – refinansowanie zobowiązań kontraktowych jednostki zależnej

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 czerwca 2014 r. nabył aktywa o znacznej wartości. Emitent objął, na podstawie umowy subskrypcji, obligacje odsetkowe serii U, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, nie zabezpieczone, na okaziciela, wyemitowane na okres 5 lat, w ramach emisji prywatnej, przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, stanowiącej Spółkę zależną Emitenta („Spółka Zależna”), o łącznej wartości nominalnej 71 mln zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów złotych) za cenę równą wartości nominalnej obligacji („Obligacje”). Wartość ewidencyjna Obligacji w księgach rachunkowych Emitenta jest równa wartości nominalnej Obligacji i wynosi 71 mln zł.

Nabycie aktywów nastąpiło poprzez potrącenie wzajemnych wymagalnych wierzytelności Emitenta i Spółki Zależnej, przy czym wierzytelność Emitenta do Spółki Zależnej wynikała z wymagalnego zobowiązania Spółki Zależnej do zapłaty na rzecz Emitenta ceny wynikającej z umowy subpartycypacji, zawartej w dniu 30 września 2013 roku, której kwota, odpowiadając wycenie w wartości godziwej przedmiotu umowy subpartycypacji, wynosiła około 71,5 mln. zł. Emitent informował o zawarciu umowy subpartycypacji w raporcie bieżącym nr 32/2013 z dnia 30 września 2013 roku.

Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki Zależnej będącej emitentem obligacji, posiadającym 100% akcji w jej kapitale zakładowym jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Zależnej a ponadto Pan Paweł Szewczyk będący Prezesem Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Klasy A Spółki Zależnej.

Kryterium uznania nabywanych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta.